Наукові публікації проф. Денефіль О.В.

1. Ordynskyi Yu.M., Denefil O.V., Riabokon M.O. The effect of various modes of immobilization stress on organism lesion in high-resistant and low-resistant to hypoxic hypoxia female and male rats // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 1 (33). – С. 16-22.

2. Мусієнко А.М., Денефіль О.В., Яриш Ю.Ю. Зміни показників електрокардіограм при адреналіново-кальцієвій моделі ураження серця щурів-самців та застосуванні з метою корекції кверцетину // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 1 (33). – С. 109-114.

3. Musiienko A. M., Denefil O.V. Changes of pro- and antiinflammatory cytokins in the organism of male-rats with adrenalin-calcium model of heart damage and their correction by quercetin // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2018, Vol. 1, Issue 4. – С. 83-88.

4. Ординский Ю.Н., Денефиль О.В. Роль глутатионовой системы в механізмах кардиопротекции при иммобилизационном стрессе у високо- и низкоустойчивых к острой гипоксической гипоксии самців и самок крыс // Биология ва тиббиёт муаммолари (Problems of biology and medicine ). – 2018. – Т. 102, № 3. – С. 138–142.

5. Boyarchuk O., Komorovsky R., Kovalchuk T., Denefil O. Socio-demographic and medical predictors of rheumatic heart disease in a low-risk population / Pediatria Polska. Polish Journal of Paediatrics. – 2018. – Vol. 93(4). – S. 325-330. (SCOPUS)

6. Костюк О.А., Денефіль О.В., Головата Т.К. Зміни біохімічних показників у крові високо- та низько емоційних щурів при етаноловому гепатозі // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 3. – С. 125-132.

7. Мусієнко А.М., Денефіль О.В., Небесна З.М., Крамар С.Б. Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ураженні // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 3. – С. 76-83.

8. Ординський Ю.М., Денефіль О.В. Зміни біохімічних показників і функціональної активності серця високо- і низькостійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів різної статі при іммобілізаційному стресі // Медична та клінічна хімія. – 2018. – № 3. – С. 138-144.

9. Саварин Т.В., Яриш Ю.Ю., Денефіль О.В. Розвиток вищої освіти греції (на прикладі університету ім. Аристотеля в м. Салоніках) // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 191-195.

10. Effect of Chronic Postnatal Stress on Pro-and Antioxidant System and Changes in Autonomic Balance of Cardiac Rhythm in Rats / Olha V. Denefil, Iryna R. Mits // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2018. – vol 9, issue 3. – Р. 213-220. DOI: 10.1615/IntJPhysPathophys.v9.i3.30

11. Денефіль О.В., Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну / Денефіль О.В., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Усинський Р.С. // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 (88), № 4. – С. 20 – 26.

12. Денефіль О.В. Одна з найкращих лекторів і найерудованіших професорів. – Крізь призму до минулого до сьогодення / за ред. М.М. Корди, Л.Я.Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 457-459.

13. Денефіль О.В., Луньова І.І., Ониськів М.О. Зміни спектрального аналізу серцевого ритму при ортостатичному навантаженні в осіб з різними рівнями регуляторних механізмів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 1. – С. 27-31.

14. Denefil O.V., Riabokon M., Pokryshko A.o., Riabokon S.S. Peculiarities of stomach lesion in laboratory white rats caused by various model of stress exersion // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 2 (30). – С. 153-154.

15. Ординський Ю.М., Рябоконь М.О., Денефіль О.В. Вплив стресу на організм самців і самиць щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Буковинський медичний вісник. – 2017. – Т.21, № 3 (83). – С. 36-43.

16. Денефіль О.В., Міц І.Р. Вплив хронічного постнатального стресу на стан про- і антиоксидантної системи та зміни автономного балансу серцевого ритму у щурів // Фізіологічний журнал (SCOPUS). – 2017. – № 6. – С. 84–90.

17. Мусиенко А.Н., Денефиль О.В. Динамика развития адреналиново-кальциевого повреждения сердца у крыс-самцов // Problems of biology and medicine (Биология ва тиббиёт муаммолари). – 2017. – Т. 96, № 3. – С. 156–161.

18. Міц І.Р. Морфологічні зміни внутрішніх органів у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу / Міц І.Р., Денефіль О.В., Андріїшин О.А. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – Т. 3. – С. 107-109.

19. Мусієнко А.М. Механізми пошкодження серця щурів та його корекція кверцетином / Мусієнко А.М., Денефіль О.В. // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18 (69), № 4. – С. 63-67.

20. Миц И.Р. Повреждающее влияние хронического психоемоционального стресса на организм молодых животных разного пола / Миц И.Р., Денефиль О.В., Андриишин А.П. // Проблемы биологии и медицини (Биология ва тиббиёт муаммолари). – 2016. – Т. 89, № 3. – С. 143–147.

21. Ordynskyi Iu. M., Denefil O.V. Damaging effect of immobilizing stress on hypoxia high- and low-resisrant rats of both sexes // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016, Vol. 2, Issue 2. – С. 56-62.

22. Ліснянська Н.В., Марущак М.І., Денефіль О.В. Зміни реактивності організму щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під час розвитку хронічного ентероколіту // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18(68), № 3. – С. 30-33.

23. Худоб’як M. M., Марущак М.І., Денефіль О.В. Антиоксидантна система захисту при експериментальній травмі грудної клітки та обох стегон // Вісник наукових досліджень. – 2016. – Т. 4. – С. 134-137.

24. Міц І. Р. Особливості пошкоджувальної дії хронічного стресу на серце тварин різної статі / І. Р. Міц, О. В. Денефіль // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 80–84.

25. Міц І. Р. Зміни функціональної активності міокарда у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу / І. Р. Міц, О. В. Денефіль // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 81–84.

26. Лоза Є.А., Марущак М.І., Денефіль О.В. Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті шкіри щурів при різних способах закриття ран // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 2 (67). – С. 63–67.

27. Иммунные и нейрорегуляторные нарушения при рожистой инфекции / В.В.Николов, Н.К.Оспанбекова, О.В.Денефиль, Е.В.Покрышко, В.И.Вълчев, Д.В.Гулева, С.С.Марина // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2015. – № 1 (80). – С. 43-48.

28. Денефіль О.В. Механізми регуляції серцево-судинної діяльності у студенток з різною масою тіла при ортостатичному навантаженні / О.В.Денефіль, В.Р.Снітинський, Т.В.Підвишенна // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 27-30.

29. Денефіль Ольга Володимирівна (UA ); Міц Ірина Романівна (UA) Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу Патент на корисну модель № 99821 Номер заявки: u201414143 Дата подання заявки: 29.12.2014 Дата, з якої є чинними права: 25.06.2015 МПК: G09B 23/28 (2006.01) Патент опубліковано 25.06.2015, бюл. № 12/2015

30. Denefil О. Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal : Conflict and the Social Body. – 2015. – Vol. 2, № 1. – Р. 25-37.

31. Особливості викладання патологічної фізіології у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського у контексті інтеграції української медичної освіти в європейський освітній простір / Ю.І.Бондаренко, О.В.Денефіль, Н.Я.Потіха, Г.С.Сатурська // Zbiór raportów naukowych “Współczesne tendencje w nauce I edukacji” (27.02.2014-28.02.2014). – Warszawa: Wydawca : Sp.z.o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – Część 3/1. – S. 108-111.

32. Марущак М.І. Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області / М.І.Марущак, Л.П.Мазур, О.В.Денефіль // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 2 (14). – С. 62-65.

33. П’ятницький Ю.С. Вплив подрібненого субстрату консервованої шкіри свині на прояви експериментального алергічного дерматиту / Ю.С.П’ятницький, Ю.І.Бондаренко, О.В.Денефіль // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3. – T. 2 (111). – С. 225-229.

34. Денефіль О.В. Зміни імунологічного статусу організму молодих щурів різної статі під впливом стресу / О.В.Денефіль, І.Р.Міц // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3. – T. 2 (111). – С. 126-129.

35. Марущак М.І. Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дорослого населення Тернопільської області / М.І. Марущак, Х.І. Козак, О.В. Денефіль // Український терапевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 85-88.

36. Денефіль О.В Аналіз серцево-судинної захворюваності населення м. Тернополя залежно від впливу показників атмосферного тиску / О.В. Денефіль, В.Р. Снітинський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – C. 97-101.

37. Антонишин І.В. Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні / І.В.Антонишин, М.І.Марущак, О.В.Денефіль // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С. 61–64.

38. Marushchak M.I. Зміни вмісту міді та його транспортного білка – церулоплазміну при моделюванні дієт-індукованого ожиріння=Changes in contents of copper and its transport protein – ceruloplasmin when modeling diet-induced obesity / Marushchak M.I., Antonyshyn I.V., Denefil O.V. // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4 (11). – P. 337-344.