Історія кафедри

Кафедра патологічної фізіології є структурним підрозділом Інституту моделювання та аналізу патологічних процесів. Очолює кафедру д.м.н., проф. Бондаренко Юрій Іванович.

Викладання патологічної фізіології як експериментальної дисципліни включає кілька ланок. Це – лекції, практичні заняття, самостійна (позааудиторна) підготовка і система контролю знань студентів.

З червня 2006 року в рамках інтеграції вітчизняної медичної освіти в європейський і світовий освітній простір почалося реформування методики викладання на кафедрі. У реалізації цього проекту стартовим і найвідповідальнішим став 2007-2008 навчальний рік, коли розпочалося впровадження циклової системи навчання. Ця система дозволяє викладати закріплений за викладачем розділ (цикл) на висококваліфікованому, професійному рівні з орієнтацією на запити практичної медицини. Всі викладачі кафедри пройшли вдосконалення з сучасних методів обстеження хворих у відділеннях тернопільських клінік – гематологічному, пульмонологічному, гастроентерологічному, нефрологічному, ендокринологічному, неврологічному, реанімаційному.

Для впровадження методики “єдиного дня” було створено спеціалізовані лабораторії, які мають відповідне до тематики циклу оснащення і забезпечені навчально-методичною літературою. Завдяки цій реорганізації студенти отримали можливість виконувати більший обсяг практичної роботи протягом одного заняття, у них з’явилася можливість детальніше опанувати практичні навички. Крім того, їм було виділено час для самостійної роботи. Під час дискусійного обговорення, яке замінило традиційне опитування, проводиться детальне обговорення ключових, найважливіших питань теми.

Впровадження Z-системи навчання дозволило студентам другого-третього курсів отримати багату клінічну інформацію для розуміння типових закономірностей розвитку патологічних процесів, з чим майбутній фахівець буде мати справу при вивченні клінічних дисциплін.

Серед інших методів удосконалення навчального процесу кафедра завжди надавала істотного значення впровадженню в навчання результатів власних наукових досліджень. Суть впровадження полягає в тому, що студент отримує для аналізу інформаційно-аналітичну карту, яка являє собою експериментальну ситуацію, що має відношення до теми заняття. На сьогодні оформлено понад 40 інформаційно-аналітичних карт до 12 практичних занять.

Сучасні інноваційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Новий напрямок педагогічної діяльності – дистанційне навчання. Це – очікуваний і неминучий етап еволюційного розвитку традиційної системи медичної освіти, який надає можливість кожному студенту опановувати предмет за індивідуальним планом у власному часовому та територіальному просторі, довільно обираючи темп опанування програмного матеріалу. За цією системою курс патологічної фізіології уже протягом трьох років освоюють студенти Навчально-наукового інституту медсестринства. Викладання проводиться українською, російською та англійською мовами. Зв'язок викладача зі студентом відбувається через мережу Інтернет.

Проведено велику роботу по оновленню лекцій і практичних занять та розміщенню їх на Web-сторінці кафедри. Лекційний курс на кафедрі започаткував перший її завідувач проф. Е.Н. Бергер, який був великим майстром слова.

Відповідно до нових вимог спільно з кафедрою патоморфології вдруге видано підручник «Патологічна анатомія і патологічна фізіологія» (2009), а також посібник «Pathological Physiology» (2006), два практикуми – для медичних коледжів і медичних університетів українською (2007) та англійською (2010) мовами, збірники тестів українською (2008 – 2012рр.) та англійською мовами.

Крім того, своїми надбаннями і міркуваннями щодо осучаснення навчального процесу співробітники кафедри ділилися на Всеукраїнських та реґіонарних науково-методичних конференціях, а також на сторінках журналу “Медична освіта” і газети “Медична академія”.

На кафедрі проводиться інтенсивна наукова робота, зокрема продовжується вивчення вегетативної регуляції серцевої діяльності при різних патологічних процесах. Ця тематика стала традиційною. Зараз співробітники кафедри виконують 2 комплексні наукові теми: „Особливості вікової та статевої реактивності за змінених умов функціонування організму” і „Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та їх корекція”.

Крім того, започатковано нові напрямки наукової діяльності кафедри. Розпочалися дослідження за наступною тематикою: “Особливості специфічної та неспецифічної реакції організму на експериментальну травму рогівки при застосуванні кератопластики ксенорогівкою” (А.Ю. Герасимець), “Оксидаційні та цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту в умовах стрес-реакції та їх корекція” (А.Є. Дякович), “Механізми пошкодження печінки у віддаленому періоді травматичної хвороби” (С.М. Придруга).

Творчим здобутком стало оформлення раціоналізаторських пропозицій за матеріалами наукових досліджень співробітників кафедри.

Активно працює студентський науковий гурток, який при кафедрі патологічної фізіології було організовано в жовтні 1957 р. Досвід, навики і знання, набуті в студентські роки, стали основою для народження нового покоління патофізіологів. Практично всі співробітники кафедри починали свій професійний шлях з гуртка.

Колектив кафедри є активним учасником наукових форумів, конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій. „

6-7 листопада 2008 року колектив кафедри організував першу науково-практичну конференцію «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». З того часу це стало традицією.

Професори Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль, М.Р. Хара є членами спеціалізованих вчених рад Тернопільського та Буковинського медичних університетів. При кафедрі працює апробаційна комісія спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія. За 2007-2015 роки професорами кафедри прорецензовано біля 112 дисертацій.

Співробітники кафедри регулярно друкують статті в газеті “Медична академія”: “Методичні конференції і оптимізація навчання”, “Обласному товариству патофізіологів – 50”, “Студентський науковий гурток: півстоліття тому”, “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, “Нотатки практикуючого лікаря”, “В науці не буває осені” та інші. У 2011 році вийшла друком монографія проф. В.В. Файфури “Медицина Тернопільщини у фалеристиці”.