Монографії, видані викладачами кафедри кафедри:

1. Сучасні здоровязбережувальні технології: монографія / за загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. - Харків: Оригінал, 2018. - 724 с. (проф. Бондаренко Ю.І.)

2. Денефіль О.В. Одна з найкращих лекторів і найерудованіших професорів. – Крізь призму до минулого до сьогодення / за ред. М.М. Корди, Л.Я.Федонюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 457-459.

3. Регеда М.С., Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення - типовий патологічний процес. Вид. друге, доп. та перер. - Львів, 2013. - 149 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

1. Спосіб патогенетичної корекції експериментального бактеріально-імунного пародонтиту : пат. 122166 Україна : МПК G 09 B 23/28 (2006.01). № u 2017 07009; заявл. 03.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24/2017.

2. Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях / Винахідники Лоза Є.О. Лоза Х.О. Аветіков Д.С., Ставицький С.О., Бондаренко В.В. / Дата публікації 2016/10/10 / Номер патенту № 110405 Україна / Номер заявки заявл. 28.03.2016;

3. Денефіль Ольга Володимирівна (UA ); Міц Ірина Романівна (UA) Спосіб моделювання хронічного іммобілізаційного стресу, підсиленого дією гострого стресу Патент на корисну модель № 99821 Номер заявки: u201414143 Дата подання заявки: 29.12.2014 Дата, з якої є чинними права: 25.06.2015 МПК: G09B 23/28 (2006.01) Патент опубліковано 25.06.2015, бюл. № 12/2015

4. Пат. № 86467 Україна, МПК (2013.01) А 61 B 17/00. Спосіб корекції балансу цитокінів при політравмі в експерименті / Корда М. М., Кулянда О. О., Кулянда І. С., Коптюх В. В. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u 2013 09854 ; заявл. 08.08.2013 ; опубл.25.12. 2013, Бюл. № 24. – 4 c.

5.Пат. 66297 Україна. G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання дифузного кардіосклерозу / Хара М.Р., Боднар Я.Я., Сатурська Г.С., Пелих В.Є.; заявл. 29.06.11; опуб. 26.12.11, Бюл. № 24.