Наукова робота на кафедрі

На кафедрі проводиться інтенсивна наукова робота, зокрема продовжується вивчення вегетативної регуляції серцевої діяльності при різних патологічних процесах.

Доц. Пелих В.Є. проводить наукові дослідження з допомогою фотоелектроколориметра (2022 р.)

Зараз співробітники кафедри виконують 2 комплексні наукові теми: „Особливості вікової та статевої реактивності за змінених умов функціонування організму” і „Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та їх корекція”.

За період 2007-2015 років захищено 12 кандидатських дисертацій, виконуються ще 5 дисертаційних та 3 докторські роботи. Результати цих робіт стали підґрунтям оформлення 4-х раціоналізаторських пропозицій та патенту на корисну модель. За результатами досліджень у 2007-2015 роках опубліковано 230 наукових праць.

Асп. Свередюк Ю.А. проводить наукові дослідження з допомогою спектрофотометра (2020 р.)

Здобутки кращих студентів-гуртківців були відзначені дипломами. Зокрема, в 2011 р. Ю. Свередюк було нагороджено дипломом І ступеня за роботу “Вплив статевих гормонів на чутливість холінорецепторів серця гонадектомованих самок” (керівник –к.м.н. Пелих В.Є.)

При кафедрі працює апробаційна комісія спеціалізованої вченої ради, на якому вiдбуваються попереднi захисти дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата i доктора медичних наук. За роки існування (з 2007 року) професорами кафедри прорецензовано більше 150 дисертацій.

Колектив кафедри є активним учасником наукових форумів. З 2008 року колектив кафедри щорічно організовує науково-практичну конференцію «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» Детальнішу інформацію можна дізнатись на сторінці конференції.

На фото: учасники І науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (6-7 листопада 2008, м. Тернопіль)

На фото: учасники ІII науково-практичної конференції"Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" присвяченої 100-річчю з дня народження першого завідувача кафедри проф. Е.Н. Бергера (4-5 листопада 2010, м. Тернопіль)

На фото: учасники V науково-практичної конференції"Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (1-2 листопада 2012, м. Тернопіль)

На фото: учасники VI науково-практичної конференції"Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (31 жовтня – 1 листопада 2013 р., м. Тернопіль)

На фото: Делегати VІІ науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (30 – 31 жовтня 2014 р., м.Тернопіль)

На фото: Делегати VІІI науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (01 – 02 жовтня 2015 р., м.Тернопіль)

На фото: Делегати IX науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (29 – 30 вересня 2016 р., м.Тернопіль)

На фото: Делегати X науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (05 – 06 жовтня 2017 р., м.Тернопіль)

На фото: Учасники секційного засідання XІ науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” (04 – 05 жовтня 2018 р., м.Тернопіль)

На 4-х секційних засіданнях конференції розглядаються такі актуальні питання, як механізми регуляції серцево-судинної системи в патології, метаболічні порушення за надзвичайних впливів на організм, нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії патогенних чинників, патофізіологія екстремальних станів і стресу.

За попередні роки науковці кафедри зробили вагомий внесок у дослідження проблеми iндивiдуальної реактивностi.

* Створено поетапну схему порушень холiнергiчної регуляцiї серця при гiпертиреозi й доведено принципову можливiсть управлiння бiосинтезом ацетилхолiну в цих умовах за допомогою фармакологiчних засобiв.

* Сформульовано уявлення про стрес-лiмiтуючу роль холiнергiчної системи при кисневій недостатності органiзму.

* Доведено роль нейрогуморальних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в патогенезі стресових пошкоджень шлунка.

* Доведено протекторну дiю простагландину Е2 в умовах адреналiнового пошкодження органiв.

* Вивчено особливостi пошкоджувальної дiї адреналiну на серце, мозок i печiнку у вiковому аспекті.

* Досліджено роль модуляторів активності опіоїдної системи та системи оксиду азоту у патогенезі некротичного пошкодження міокарда.

* Доведено кардіопротекторну ефективність жіночих статевих гормонів, що реалізується через відновлення холінергічного балансу в регуляції серцевої діяльності.

* Розроблено i введено в клiнiчну та лабораторну практику: метод лiкування трофiчних виразок за допомогою карбахолiну, метод беззондової iнтрагастральної оксигенотерапiї хворих на ожирiння i цукровий дiабет, способи моделювання стресу, тиреотоксикозу, дистрофiчних уражень серця, мозку, печiнки, гострих виразок шлунка. Вони захищенi 10 авторськими свiдоцтвами i патентами.

Члени Тернопільського осередку товариства патофізіологів України взяли участь у VІIІ Національному Конгресі патофізіологів України з міжнародною участю «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України», присвяченого 120-річчю Одеської патофізіологічної школи, який був проведений у змішаному форматі 6-8 жовтня 2021 року в м. Одеса.

На фото (зліва направо): професор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Медичного інституту Чорноморського національного університету ім. Петра Могили проф. Клименко М.О., завідувач кафедри патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського проф. Денефіль О.В., д. мед. наук, заслужений діяч науки та техніки України, віце-президент Українського наукового товариства патофізіологів проф. Вастьянов Р.С., к. мед. наук, доцент кафедри патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Кулянда О.О., д. мед. наук, заслужений діяч науки та техніки України, президент наукової спілки патофізіологів України, президент-засновник Асоціації медичної науки України проф. Гоженко А.І. (06 – 08 жовтня 2021 р., м.Одеса)

15-17 вересня 2022 року адміністрація, співробітники кафедри патологічної фізіології ТНМУ імені І.Я. Горбачевського спільно з керівництвом Українського товариства патофізіологів організували Пленум Українського товариства патофізіологів «Особливості науково-педагогічного процесу в період пандемії COVID-19», який був проведений у змішаному форматі (офф- та онлайн) та зібрав провідних патофізіологів України.

На фото учасники пленарного засідання Пленуму Українського товариства патофізіологів «Особливості науково-педагогічного процесу в період пандемії COVID-19»

(зліва направо, зверху вниз)

1 ряд :

к.мед.наук, доц. каф. хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського доц. Боднар П.Я., проф., д.мед.наук, заслужений діяч науки та техніки України, віце-президент Українського наукового товариства патофізіологів, завідувач каф. заг. та клін. патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького ОНМУ проф. Вастьянов Р.С., д.мед.наук, проф., ректор Львівського медичного інституту, завідувач каф. патологічної фізіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, проф. Регеда М.С., д. мед. наук, заслужений діяч науки та техніки України, президент наукової спілки патофізіологів України, президент-засновник Асоціації медичної науки України проф. Гоженко А.І., асистент каф. заг. та клін. патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького ОНМУ Остапенко І.О.;

2 ряд:

д.мед.наук, проф. каф. хірургії № 2 ТНМУ ім.І.Я.Горбачевського проф. Костів С.Я, доц. каф. патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського доц. Юріїв К.Є., доц. каф. патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського доц. Усинський Р.С.;

3 ряд:

к.мед.н.аук., доц. каф. патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського доц.Пелих В.Є., д.мед.наук., проф., завідувач кафедри патологічної фізіології ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського проф. Денефіль О.В., д.мед.наук., проф., заслужений діяч науки та техніки України, завідувач каф. патофізіології ІФНМУ проф. Заяць Л.М., д.біол.наук, проф., д. мед. наук, аслужений діяч науки та техніки України, проректор з наукової роботи проф. Кліщ І.М., д.мед.наук, проф., завідувач каф. екстреної та симуляційної медицини проф. Гудима А.А.

(15-17 вересня 2022 року, м.Тернопіль)