Наукова робота на кафедрі

На кафедрі проводиться інтенсивна наукова робота, зокрема продовжується вивчення вегетативної регуляції серцевої діяльності при різних патологічних процесах.

Доц. Пелих В.Є. проводить наукові дослідження з допомогою фотоелектроколориметра (2019 р.)

Зараз співробітники кафедри виконують 2 комплексні наукові теми: „Особливості вікової та статевої реактивності за змінених умов функціонування організму” і „Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та їх корекція”.

За період 2007-2015 років захищено 12 кандидатських дисертацій, виконуються ще 5 дисертаційних та 3 докторські роботи. Результати цих робіт стали підґрунтям оформлення 4-х раціоналізаторських пропозицій та патенту на корисну модель. За результатами досліджень у 2007-2015 роках опубліковано 230 наукових праць.

Асп. Свередюк Ю.А. проводить наукові дослідження з допомогою спектрофотометра (2018 р.)

Здобутки кращих студентів-гуртківців були відзначені дипломами. Зокрема, в 2011 р. Ю. Свередюк було нагороджено дипломом І ступеня за роботу “Вплив статевих гормонів на чутливість холінорецепторів серця гонадектомованих самок” (керівник –к.м.н. Пелих В.Є.)

При кафедрі працює апробаційна комісія спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія, на якому вiдбуваються попереднi захисти дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата i доктора медичних наук за спецiальнiстю патологiчна фiзiологiя. За 2007-2012 роки професорами кафедри прорецензовано біля 71 дисертацій.

Колектив кафедри є активним учасником наукових форумів. Викладачі та аспіранти за останні 5 років взяли участь у роботі 28 всеукраїнських і міжнародних наукових форумів. З 2008 року колектив кафедри щорічно організовує науково-практичну конференцію «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».

На фото: учасники І науково-практичної "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" конференції (6-7 листопада 2008, м. Тернопіль)

На фото: Делегати VІІ науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”

На фото: Делегати X науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”

На 4-х секційних засіданнях конференції, на яку було заявлено 94 доповіді від її учасників, розглянуті такі актуальні питання, як механізми регуляції серцево-судинної системи в патології, метаболічні порушення за надзвичайних впливів на організм, нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії патогенних чинників, патофізіологія екстремальних станів і стресу. Доповіді виступаючих викликали жвавий інтерес та дискусію у науковців, які брали участь в обговореннях не лише під час пленарного засідання, але й під час перерви.

За попередні роки науковці кафедри зробили вагомий внесок у дослідження проблеми iндивiдуальної реактивностi.

* Створено поетапну схему порушень холiнергiчної регуляцiї серця при гiпертиреозi й доведено принципову можливiсть управлiння бiосинтезом ацетилхолiну в цих умовах за допомогою фармакологiчних засобiв.

* Сформульовано уявлення про стрес-лiмiтуючу роль холiнергiчної системи при кисневій недостатності органiзму.

* Доведено роль нейрогуморальних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в патогенезі стресових пошкоджень шлунка.

* Доведено протекторну дiю простагландину Е2 в умовах адреналiнового пошкодження органiв.

* Вивчено особливостi пошкоджувальної дiї адреналiну на серце, мозок i печiнку у вiковому аспекті.

* Досліджено роль модуляторів активності опіоїдної системи та системи оксиду азоту у патогенезі некротичного пошкодження міокарда.

* Доведено кардіопротекторну ефективність жіночих статевих гормонів, що реалізується через відновлення холінергічного балансу в регуляції серцевої діяльності.

* Розроблено i введено в клiнiчну та лабораторну практику: метод лiкування трофiчних виразок за допомогою карбахолiну, метод беззондової iнтрагастральної оксигенотерапiї хворих на ожирiння i цукровий дiабет, способи моделювання стресу, тиреотоксикозу, дистрофiчних уражень серця, мозку, печiнки, гострих виразок шлунка. Вони захищенi 10 авторськими свiдоцтвами i патентами.