Ас. Свередюк Ю.А. разом із студентами ІІ курсу групи МТ-201 медичного факультету (спеціальність 227 "Фізична терапія та ерготерапія") на занятті "Порушення периферичного кровообігу та мікроциркуляції" виконують дослід "Венозна гіперемія і венозний стаз руки людини" (2022 рік)

Доц. Усинський Р.С. разом із студентами ІІІ-го курсу факультету іноземних студентів групи ІМ-327 на занятті "Патологія імунної системи" обговорюють патогенез імунодефіцитів різного генезу (2021 рік)

Доц. Чарнош С.М. на занятті "Патологія реактивності та резистентності" демонструє з допомогою відеосистеми відео експерименту "Зміни резистентності миші до гіпоксії при гіпотермії" студентам ІІІ курсу групи ММ-309 медичного факультету (2021 рік)

Доц. Бігуняк Т.В. разом із студентами ІІІ-го курсу факультету іноземних студентів групи ІМ-339 аналізують фото мікропрепарату "Клітини СМФ у легенях жаби" а також розбирають механізми фагоцитозу (2021 рік)

Ст.викл. Юріїв К.Є. на занятті "Алергія" демонструє з допомогою відеосистеми препарати легень морської свинки студентам ІІІ курсу медичного факультету (2019 рік)

Ст.викл. Кулянда О.О. разом із студентами ІІІ-го курсу медичного факультету з допомогою відео-фото-презентації аналізують механізми та різні шляхи пошкодження клітин (2019 рік)

На кафедрі патофізіології навчаються студенти медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів і навчально-наукового інституту медсестринства українською та англійською мовами.

Доц. Пелих В.Є. разом із студентами ІІ-го курсу факультету ННІ медсестринства (спеціальність "Парамедики") аналізують патогенез кардіогенного шоку (2019 рік)

Викладачі кафедри постійно оновлюють презентації лекцій та матеріали підготовки до занять, які розміщені на Web-порталі університету, а також банк тестових завдань і клінічно-орієнтованих ситуаційних задач.

Доц. Чарнош С.М. на занятті "Фагоцитоз" демонструє з допомогою відеосистеми препарат легень жаби з клітинами системи мононуклеарних фагоцитів студентам ІІІ курсу медичного факультету (2019 рік)

Доц. Бігуняк Т.В. разом із студентами ІІІ-го курсу факультету іноземних студентів аналізують патогенез дії зниженого атмосферного тиску на організм (2019 рік)

Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів навчально-наукового інституту медсестринства викладачами кафедри патофізіології було створено відеосупроводи до лекцій. Матеріали тестового контролю доступні для дистанційного навчання у системі Moodle

Проф. Денефіль О.В. проводить тестовий контроль на практичному занятті зі студентами ІІІ курсу медичного факультету (2018 рік)

Лабораторія патофізіології крові оснащена відеосистемою та мікроскопами. Студенти вивчають на основі лабораторних даних патогенез гіпер- і гіпокоагуляційних синдромів. На мікропрепаратах досліджують морфологію клітин крові та кісткового мозку при різних гематологічних захворюваннях, зокрема при різних видах анемій та лейкозів.

Ст.викл. Юріїв К.Є. на занятті "патофізіологія крові" демонструє з допомогою відеосистеми препарати мазків крові студентам ІІІ курсу медичного факультету (2018 рік)

Ст.викл. Кулянда О.О. демонструє студентам ІІ курсу фармацевтичного факультету мікропрепарати печінки щурів після повного голодування з допомого мікроскопа та відеосистеми (2018 рік)

Вивчення якісних особливостей клітин периферичної крові і кісткового мозку супроводжується демонстрацією мікрофотографій за допомогою відеосистеми.

Під час практичних занять з циклу патофізіології серцево-судиної системи студенти аналізують основні етіологічні фактори та фактори ризику серцево-судинної патології, пояснюють їх патогенетичне значення та механізми розвитку патологічних процесів в ній, їх наслідки.

Доц. В.Є. Пелих демонструє студентам ІІІ курсу медичного факультету з допомогою мікроскопа та відеосистеми мікропрепарати серця щурів після адреналінового пошкодження міокарда під час заняття "Патофізіологія серцево-судинної системи" (2018 рік)

Доц. В.Є. Пелих аналізує зміни на електрокардіограмі хворого з інфарктом міокарда під час заняття "Патофізіологія серцево-судинної системи" (2016 рік)

Студенти ІІІ курсу медичного факультету аналізують ЕКГ хворих з гострим інфарктом міокарда та різними видами порушень серцевого ритму (2016 рік)

На фото: кадр з відеоексперименту класичних моделей аритмій: синусової тахікардії, синусової брадикардії, шлуночкової екстрасистолії та повної поперечної блокади серця, з допомогою відеосистеми (2014 рік)

При вивченні патофізіології дихальної системи студенти аналізують порушення зовнішнього дихання, види гіпоксій, диференціюють обструктивнй і рестриктивний типи дихальної недостатності.

Основні порушення імунологічної системи студенти вивчають аналізуючи клінічні ситуації та зміни показників імунограми при вроджених та набутих імунодефіцитах, а також при різних типах алергічної реакції.

Доц. Чарнош С.М. зі студентами ІІІ курсу стоматологічного факультету проводять на занятті експеримент з пікфлуорометром (2018 рік)

Студенти мають змогу опанувати метод пікфлуометрії і оцінити зміни показників на клінічних прикладах при захворюваннях органів дихання.

Експериментальні дослідження дозволяють глибше зрозуміти причини та патогенез типових патологічних процесів, моделюючи дію зниженого атмосферного тиску на організм щура, вплив гіпотермії на резистентність миші до кисневого голодування, розвиток периферичних розладів кровообігу.

З клінічними проявами анафілактичного шоку студенти ознайомлюються під час перегляду навчального відеофільму «Анафілактичний шок у морської свинки» з наступним аналізом морфологічних змін легень при даній патології.

Практичні заняття з патофізіології травної системи вчать студентів виявляти фактори ризику і механізми порушень травлення з метою розпізнавання захворювань органів шлунково-кишкового тракту, аналізують результати біохімічних досліджень пацієнтів гастроентерологічного відділення з порушеннями функцій печінки.

Визначення кетонових тіл у сечі хворого на цукровий діабет проводиться на занятті з теми "Патофізіологія ендокринної системи", заняття проводить ас. О.В. Шкумбатюк (2014 рік)

Студенти аналізують патологічні зміни слизової оболонки шлунка у щура з експериментальною стресорною виразкою на мікропрепараті, заняття проводить доцент С.М. Чарнош (2015 рік)

На занятті з патофізіології нирок студенти вивчають основні причини та механізми порушення їх функцій, патогенез основних синдромів при нирковій патології. Студенти проводять оцінку порушень кислотно-основної рівноваги на експериментальних даних, віртуальних моделях, клінічних прикладах, опановують методи розрахунку дефіциту води і електролітів при дегідратаціях з метою їх корекції.

На фото: кадр з відеоексперименту "Зміни діурезу миші під впливом сечовини" (2013 рік)

Вивчення патофізіології ендокринної системи дає можливість студентам навчитися аналізувати причини і механізми розвитку цукрового діабету, розкрити етіологію і патогенез захворювань гіпофіза і наднирників, щитовидної і паращитовидних залоз, пояснити механізми проявів гіпер- і гіпофункції.

На фото: студенти ІІІ курсу медичного факультету аналізують прояви органічних уражень головного та спинного мозку на комп’ютерних томограмах (2013 рік)

В основу органiзацiї педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi Методичних рекомендацiй для викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ' (Тернопiль: Укрмедкнига, 2014, 144 с). Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет, зокрема Web-сторінка кафедри в системі "Moodle", на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя, включаючи навчально-методичнi матерiали для студентiв.

Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студента-медика кафедрою створенi умови для прийому практичних навичок, обов'язкових для 3-ї лiнiї Матрикулу, що є у вiдповiдностi до освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики. Проведення практичних занять передбачає рiзнi методики: класична форма - експеримент та обговорення його результатiв, аналiз показників життєдіяльності хворої людини (ЕКГ, спірограми, реограми, комп’ютерні томограми, результати лабораторних досліджень пацієнтів, імунограми), навчально-аналiтичних карт, розв'язування ситуацiйних задач, тестовий контроль знань та вмiнь, пiдготовка рефератiв з окремих питань.