Навчальна робота кафедри

На кафедрі патофізіології навчаються студенти медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів і навчально-наукового інституту медсестринства українською, російською та англійською мовами.

Викладачі кафедри постійно оновлюють презентації лекцій та матеріали підготовки до занять, які розміщені на Web-порталі університету, а також банк тестових завдань і клінічно-орієнтованих ситуаційних задач.

Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів навчально-наукового інституту медсестринства викладачами кафедри патофізіології було створено відеосупроводи до лекцій. Матеріали тестового контролю доступні для дистанційного навчання у системі Moodle

Лабораторія патофізіології крові оснащена відеосистемою та мікроскопами. Студенти вивчають на основі лабораторних даних патогенез гіпер- і гіпокоагуляційних синдромів. На мікропрепаратах досліджують морфологію клітин крові та кісткового мозку при різних гематологічних захворюваннях, зокрема при різних видах анемій та лейкозів.

Вивчення якісних особливостей клітин периферичної крові і кісткового мозку супроводжується демонстрацією мікрофотографій за допомогою відеосистеми.

Під час практичних занять з циклу патофізіології серцево-судиної системи студенти аналізують основні етіологічні фактори та фактори ризику серцево-судинної патології, пояснюють їх патогенетичне значення та механізми розвитку патологічних процесів в ній, їх наслідки.

Доц. В.Є. Пелих аналізує зміни на електрокардіограмі хворого з інфарктом міокарда під час заняття "Патофізіологія серцево-судинної системи"

Студенти аналізують ЕКГ хворих з гострим інфарктом міокарда та різними видами порушень серцевого ритму.

На заняттях проводиться демонстрація класичних експериментальних моделей аритмій: синусової тахікардії, синусової брадикардії, шлуночкової екстрасистолії та повної поперечної блокади серця.

При вивченні патофізіології дихальної системи студенти аналізують порушення зовнішнього дихання, види гіпоксій, диференціюють обструктивнй і рестриктивний типи дихальної недостатності.

Основні порушення імунологічної системи студенти вивчають аналізуючи клінічні ситуації та зміни показників імунограми при вроджених та набутих імунодефіцитах, а також при різних типах алергічної реакції.

Студенти мають змогу опанувати метод пікфлуометрії і оцінити зміни показників на клінічних прикладах при захворюваннях органів дихання.

Експериментальні дослідження дозволяють глибше зрозуміти причини та патогенез типових патологічних процесів, моделюючи дію зниженого атмосферного тиску на організм щура, вплив гіпотермії на резистентність миші до кисневого голодування, розвиток периферичних розладів кровообігу.

З клінічними проявами анафілактичного шоку студенти ознайомлюються під час перегляду навчального відеофільму «Анафілактичний шок у морської свинки» з наступним аналізом морфологічних змін легень при даній патології.

Практичні заняття з патофізіології травної системи вчать студентів виявляти фактори ризику і механізми порушень травлення з метою розпізнавання захворювань органів шлунково-кишкового тракту, аналізують результати біохімічних досліджень пацієнтів гастроентерологічного відділення з порушеннями функцій печінки.

Визначення кетонових тіл у сечі хворого на цукровий діабет проводиться на занятті з теми "Патофізіологія ендокринної системи" (заняття проводить ас. О.В. Шкумбатюк).

Студенти аналізують патологічні зміни слизової оболонки шлунка у щура з експериментальною стресорною виразкою на мікропрепараті, спостерігають морфологічні зміни шлунково-кишкового тракту у відеозаписі (заняття проводить доцент С.М. Чарнош).

На занятті з патофізіології нирок студенти вивчають основні причини та механізми порушення їх функцій, патогенез основних синдромів при нирковій патології. Студенти проводять оцінку порушень кислотно-основної рівноваги на експериментальних даних, віртуальних моделях, клінічних прикладах, опановують методи розрахунку дефіциту води і електролітів при дегідратаціях з метою їх корекції.

Вивчення патофізіології ендокринної системи дає можливість студентам навчитися аналізувати причини і механізми розвитку цукрового діабету, розкрити етіологію і патогенез захворювань гіпофіза і наднирників, щитовидної і паращитовидних залоз, пояснити механізми проявів гіпер- і гіпофункції.

Студенти знайомляться із сучасним експрес-методом визначення рівня глюкози в крові апаратом „One touch”:

і експрес-методом визначення рівня глюкози в сечі тест-смужками „Глюкотест”; оцінюють показники глюкозо-толерантного тесту при різних категоріях гіперглікемії.

На практичному занятті з патофізіології нервової системи вивчають механізм розвитку судом в експерименті,

аналізують прояви підвищеної судомної активності на ЕЕГ пацієнтів, спостерігають прояви органічних уражень головного та спинного мозку на комп’ютерних томограмах.

В основу органiзацiї педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi Методичних рекомендацiй для викладачiв щодо органiзацiї навчального процесу в ТДМУ' (Тернопiль: Укрмедкнига, 2014, 144 с). Для ефективної взаємодiї викладача i студента працiвники кафедри використовують систему Інтернет, зокрема Web-сторінка кафедри в системі "Moodle", на якому розмiщена уся необхiдна iнформацiя, включаючи навчально-методичнi матерiали для студентiв.

Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки студента-медика кафедрою створенi умови для прийому практичних навичок, обов'язкових для 3-ї лiнiї Матрикулу, що є у вiдповiдностi до освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики. Проведення практичних занять передбачає рiзнi методики: класична форма - експеримент та обговорення його результатiв, аналiз показників життєдіяльності хворої людини (ЕКГ, спірограми, реограми, комп’ютерні томограми, результати лабораторних досліджень пацієнтів, імунограми), навчально-аналiтичних карт, розв'язування ситуацiйних задач, тестовий контроль знань та вмiнь, пiдготовка рефератiв з окремих питань.