Наукові публікації ст.викл. Усинського Р.С.

  • Medical and social issues of cardiovascular diseases and their solution based on the experimental study of myocardial fibrosis/H. Saturska, А. Shulhai, R. Levchuk, N. Potikha, R. Usynskyi//Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland) - 2019. – T. LXXII, (1), P. 35-39.
  • The specific features of cell death of circulating neutrophils in a setting of experimentally induced crush syndrome/ Pylypchuk T., Delibashvili D., Usynskyi R., Kozak K., Maruschak M., Krynytska I., Tskhvediani N.//Georgian medical news – 2019. – P. 122-126.
  • Денефіль О.В., Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну / Денефіль О.В., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Усинський Р.С. // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 (88), № 4. – С. 20 – 26.
  • Бондаренко Ю.І., Пелих В.Є., Усинський Р.С. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм / Бондаренко Ю.І., Пелих В.Є., Усинський Р.С. // Медична академія. – 2017. – № 20 (445). – С. 3.
  • Марущак М. І., Савчук С. О., Гевко У. П., Усинський Р. С. Аналіз ефективності інсуфляції кисню, субстанції “кд-234” і реамберину на процеси вільнорадикального окиснення при гострому респіраторному дистрес-синдромі в щурів // Медична та клінічна хімія. - 2017. - Т. 19. - № 2 С.95-100
  • Сатурська Г. С. Порушення нервово-медіаторних процесів та вегетативного балансу у регуляції серця щурів з різною стійкістю до гіпоксії на етапах розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г. С. Сатурська, Ю. І. Бондаренко, Р. С. Усинський // Вісник проблем біології і мед. – 2015. – Т. 1 (122), № 3. – С. 192 – 196.
  • Усинський Р.С. Просто гарячка? – Нотатки практикуючого лікаря. / Р.С. Усинський // Медична академія. – 2013. – № 13 (342). – С. 5.
  • Бондаренко Ю.І., Усинський Р.С., Потіха Н.Я., Сатурська Г.С., Спосіб моделювання парастезії: Раціоналізаторська пропозиція.- Посвідчення №10 видане Тернопільським медуніверситетом 30.06.2013р.
  • Використанн я новітні х інформаційни х технологі й дл я автоматизаці ї визначенн я вміст у ацетилхолін у біологічни м методо м В . Є . Пелих , Р . С . Усинськи й Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Медична інформатик а т а інженерія , No 3 , 201 2 ст.52-54
  • Хара М.Р. Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу/ М.Р. Хара, Р.С. Усинський // Медична хімія. – 2012. № 3(52) – С. 25-29.
  • Хара М.Р. Статеві особливості реакції автономної нервової системи гонадектомованих щурів різної статі на розвиток адреналінового пошкодження міокарда в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом/ М.Р. Хара, Р.С. Усинський, С.О. Хара // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – 2011. № 2(13) – С. 145-148.
  • Хара М.Р., Усинський Р.С. Статеві відмінності автономної регуляції серцевого ритму в умовах блокади АТФ-чутливих К+-каналів глібенкламідом / М.Р. Хара, Р.С. Усинський // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. Т. Х, № 1(35). – С. 174–176.
  • Хара М.Р. Особливості кардіоінтервалограм щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу / М.Р. Хара, Р.С. Усинський // Вісник наукових досліджень. – 2011. № 3(64) – С. 102-104.
  • Хара М.Р. Холінергічні реакції серця, їх статева диференціація, роль у механізмах пошкодження міокарда/ М.Р. Хара, Г.С. Сатурська, Р.С. Усинський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – 2010. № 1(12) – С. 20-26.
  • Хара М. Р. Порівняльний аналіз реакції холінорецепторів міокарда щурів різної статі при некротичному пошкодженні на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих каналів / М.Р. Хара, Р.С. Усинський// Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, № 2(34). – С. 97–100.
  • Хара М.Р. Особливості реакції холінорецепторів щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда на тлі верапамілу / М.Р. Хара, Р.С. Усинський, Г.С. Сатурська // Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – № 1(14). – С. 107–110.
  • Хара М.Р., Хара Г.О.,Пелих В.Є., Дорохіна А.Н.,Герасимець А.Ю.,Усинський Р.С. Можливість прогнозування ступеня некротичного пошкодження міокарда адреналіну на основі аналізу відсотка загиблих особин в експерименті на щурах // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – 2006. – С. 107-109.